El Fondó de les Neus fou segregat del municipi d'Asp en 1839 (3 de maig) per Reial Decret de la Reina Regent Mª Cristina.( L'any anterior la sol·licitud de segregació fou denegada per la Reina). En el decret esmentat es fixà la població en 418 veins i una renda de 190.00 Rv. El 17 de maig d'eixe any el Govern Politic d'Alacant comunica a José Pérez, promootor fiscal de Monóver que constituira la Junta Parroquial. El 18 de desembre la Reina Governadora ordenà la segregació del Fondó dels Frares de Redován i que s'afegís al Fondó de les Neus.
L'any 1842 s'anomenà a l'arquitect acadèmic D. Emilio Jover per a fer el croquis dels termes municipals d'Asp, el Fondó dels Frares i el Fondó de les Neus. El 3 de març el regent general Espartero aprovà la divisió de termes la qual cosa es notificada a l'ajuntament amb data de 20 de març de 1842. Per Reial Ordre de 3 de maig de 1842 es fixen en els llocs adients les fites quedant conclosa la partició dels termes municipals.
Uns pocs anys enrrere es va fer famós a la serra de Crevillent un personatge Jaume el Barbut, o Jaume la Serra, bandoler que amb una partida absolutista que havia actuat com a guerriller durant la guerra d'independencia contra els francesos feu front als liberals durant el periode que va del 1820 al 1823. En 1824 fou sentenciat a mort i executat i d'acord amb una historia, publicada a Madrid en 1876, el seu cos fou dividit en quatre parts , una de les quals, el peu dret fou enviat al Fondó de les Neus.
José Sáez Calvo ha publicat darrerament (desembre de 2007) una biografía novelada titolada "Jayme Alfonso el Barbudo" .Editorial Natursport.
EL NAIXIMENT DEL FONDÓ COM A MUNICIPI INDEPENDENT
El Diccionari de Pascual Madoz publicat en 1846 a Madrid reflecteix aquesta informació sobre el Fondó
TERCER CONCORDAT (1846) Després de la segreració del Fondó d'Asp i ja que havien canviat les condicions de la relació entre els dos pobles fou necessari signar un nou acord ara ja entre els dos ajuntaments.. La celebració de la Festa del 5 d'agost en honor de la Mare de Deu de les Neus s'acordà celebrarla alternativament: els anys senars al Fondó, els anys pars a Asp.
Per l'ajuntament d'Asp signà Francisco Cremades, pel del Fondó Antonio Torregrosa (que no signà materiament perque no sabia, era analfabet)
CONSTITUCIÓ DE LA PARRÒQUIA DEL FONDÓ A L'ANY 1746
Ja en el segle XVIII el bisbe Juan Elias Gómez de Terán visità Asp i el Fondó i accedí a erigir al Fondó una parròquia independent i anomenà cura a D. Francisco Tachón que era d'Asp. L'esglesia havia estat consagrada al Cor de Jesús i sota l'advocació de la Mare de Deu de les Neus. La justificació estava en l'augment de la població no sols del nucli principal si no també del paratges Canalosa, Tolomó, Alguasta, Ondón de las Balsas, Alcaná, etc. Al esmentat document es fa referència a una fundació anterior de la Rectoría d'Asp en el 1602 i que fixà el naiximent de la parroquia d'Asp. Abans d'aixó el cures encarregats de la feligresia cristiana del terme no residien a Asp.
EL PRIMER CONCORDAT ENTRE L'AJUNTAMENT D'ASP I EL CURA DE L'ESGLÈSIA DEL FONDÓ En el any 1769, es a dir 23 anys després de la constitució de la parròquia com independent de la d'Asp fou signat un Concordat o acord per tal de que l'imatge de la Mare de Deu venerada pel poble d'Asp fora traslladada des del Fondó tot i seguint una normativa per que pel que es veu havien sorgit disputes entre els habitants del Fondó i els d'Asp per l'imatge de la Mare de Deu que se la emportaven a Asp i la tornaven a la sea seu quan els pareixia. Es fixaren les condicions del trasllat: dies de permanencia, cóm s'havia de fer i per quins motius. El document fou signat el 5 d'abril de 1769 a Oriola. El cura del Fondó era D. Francisco Javier Bueno.
SEGON CONCORDAT (1776)Uns pocs anys després i com que les disputes no cesaren i l'imatge fou retenida a Asp i per tal cosa protestà el cura del Fondó D. Agustín Hernández, es reuniren a Asp totes les parts implicades tenint la representació de la parroquia del Fondó el Doctor D.Vicente Puigserver i acordaren signar un nou Concordat tot i estipulant amb més detalls les condicions dels trasllats etc. Aquest Concordat fou signat l'any 1776.
e01-cas.gif
Tornar a la portada
Història Antiga/Mitjana
Història Mitjana/Moderna
Naiximent del Fondó
fondoneus004005.jpg fondoneus004004.jpg fondoneus004003.jpg